مرور رده

سوالات کمیسیون قضایی

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۰۶)

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه 206) به اطلاع مي رساند دویست و ششمین جلسه كميسيون ماهانه بررسي امور حقوقي و قضايي استان روز چهارشنبه تاریخ 1/9/1396 ساعت 8 صبح با طرح پرسش های زير در محل مدیریت آموزش دادگستري کل  استان تهران برگزار خواهد…

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۰۵)

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه 205) به اطلاع مي رساند دویست و پنجمین جلسه كميسيون ماهانه بررسي امور حقوقي و قضايي استان روز چهارشنبه تاریخ 3/8/1396 ساعت 8 صبح با طرح پرسش های زير در محل مدیریت آموزش دادگستري کل  استان تهران برگزار…

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۰۴)

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه 204) به اطلاع مي رساند دویست و چهارمین جلسه كميسيون ماهانه بررسي امور حقوقي و قضايي استان تهران روز چهارشنبه تاریخ 5/7/1396 ساعت 8 صبح با طرح پرسش های زير در محل مدیریت آموزش دادگستري کل  استان…

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۰۲)

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه 202) جلسه دویست و دومین جلسه كميسيون ماهانه بررسي امور حقوقي و قضايي استان روز چهارشنبه تاریخ 4/5 /1396 ساعت 8 صبح با طرح پرسش های زير در محل مدیریت آموزش دادگستري کل  استان تهران برگزار خواهد شد.    …